ประกวดภาพถ่าย “ทะเลยั่งยืน ป่าไม้สวยงาม” 

 
maineventimage2 copy copy.jpg
 
 
SUSTAIANLEPHOTOengweb.jpg

ประกวดภาพถ่าย “ทะเลยังยืน ปาไม้สวยงาม

โดย องค์กรฑูตเพือมหาสมุทรยังยืน

โดย องค์กรฑูตเพื่อมหาสมุทรยั่งยืน

ประเภทของการประกวด และ รางวัล

 

  1. การประกวดภาพถ่ายทะเล ประเภทอนุรักษ์ หัวข้อ “ทะเลยั่งยืน” เพื่อการสื่อสารด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของไทย

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร

  • รางวัลรอง 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

 

  1. การประกวดภาพถ่ายประเภทอนุรักษ์ “ป่าไม้ ธรรมชาติ” หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร

  • รางวัลรอง 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

 

  1. การประกวดภาพถ่ายประเภทสวยงาม หัวข้อ “คนกับทะเล”

            เพื่อการสื่อสารความสวยงามของทะเลไทย ทิวทัศน์ทางทะเล ชายหาด     

            หรือการดำรงชีวิตชายทะเล ความสนุกสนาน ในการท่องเที่ยวทะเลไทย

 

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร

  • รางวัลรอง 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. ภาพถ่ายทีส่งเข้าประกวดสามารถสง่ ได้ทังภาพทีถ่ายโดยใช้กล้อง จากโดรน กล้องถ่าย ภาพใต้นา กล้องติดโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลใดๆ ทังเปลียนเลนส์ได้ หรือ เปลียนเลนส์ไมไ่ ด้ หรือกล้องบรรจุฟล์ม และต้องเปนภาพถ่ายทีถ่ายไว้ไมเ่ กิน 2 ป นับจากวันที ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ

2. ไฟล์ภาพถ่ายทีส่งต้องเปนไฟล์ภาพถ่าย หรือสแกนภาพถ่าย ทีมีขนาดไมน้อยกว่า 5 MB กว้างยาว3,000PixelsX4,500Pixelsในรูปแบบไฟล์.jpgเท่านันและไมม่ ีลายนาเครดิต ภาพ ตัวอักษร หรือกราฟกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทังห้ามเว้นขอบภาพเปนสีขาวหรือสีใด ๆ

3. กรณีภาพทีสง่ เปนภาพถ่ายดิจิตอลจากโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) ต้องถ่ายภาพด้วยโด รนตามทีกฎหมายกําหนดและมีใบอนุญาตเชน่ ระยะความสูงของการบินไมเ่กิน90เมตรและ ไมบ่ ินในเขตพืนทีหวงห้าม พร้อมระบุยีห้อ รุน่ และหมายเลขเครืองของโดรนทีใช้

4. ผู้สง่ ภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเปนผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนันๆ ด้วยตนเอง ห้ามทําซา ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอืนๆ หรือนําภาพถ่ายของผู้อืนมาสง่ หรือสง่ ในนามผู้อืน โดยเด็ดขาด

5. ผู้ทีสง่ ภาพถ่ายเข้าประกวดลงนามรับรองว่าภาพถ่ายทีถูกสง่ เข้าประกวด เปนภาพถ่าย ทีตนเองเปนผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

6. ภาพถ่ายทีสง่ เข้าประกวดต้องไมเ่ คยได้รับรางวัลจากการประกวด ใดๆ มาก่อน ไมว่ ่าจะ เปนการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอืนใด ทังนีภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึง ภาพถ่ายทีถ่ายในองค์ประกอบทีใกล้เคียงกัน เชน่ การ ถ่ายภาพในครังเดียวกันหลายภาพ การเปลียนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลียน ภาพจากภาพสีเปนภาพขาวดํา การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายทีถ่ายในองค์ประกอบเดียวกัน กับผู้อืนทีเคยได้รับรางวัลมาแล้วไมว่ ่าจากเวทีใดๆ ทังนี ให้ถือเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ ตัดสิน

7. ในกรณีมีการประท้วงในการทําผิดกติกา และในกรณีทีจะต้องนําภาพถ่ายไปพิมพ์ใน ขนาดใหญ่ หากถ่ายภาพเปน film หรือ RAW FILE ไว้ ควรเก็บ RAW FILE นันไว้ เพือแสดงเปน หลักฐานในกรณีทีภาพถ่ายอาจมีปญหาในภายหลังหากผู้ถ่ายภาพไมส่ ามารถนําRAWไฟล์มา แสดงได้ในกรณีทีคณะกรรมการ ต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิภาพนันๆ ออกจากการประกวด

8. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพนี และผู้มีสว่ นรว่ มในการ จัดการประกวด ไมม่ ีสิทธิในการสง่ ภาพถ่ายเข้าประกวดในครังนี

9. ลิขสิทธิของภาพยังคงเปนของผู้ถ่ายภาพอยา่ งสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิใน การคัดเลือกภาพถ่ายทีได้รับรางวัลเพือนํา ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนํา ไปจัดแสดงในทีต่างๆและมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพรผ่ ลงานในหนังสือนิทรรศการและ เอกสารสิงพิมพ์

รวมทังสารสนเทศทุกประเภททีไมเ่ ปนไปเพือการพาณิชย์
โดยไมต่ ้องเสียค่าลิขสิทธิแก่เจ้าของภาพนันๆโดยเปนระยะเวลา1ปนับจากวันตัดสินทังนี คณะผู้จัดจะขอภาพความละเอียดสูง และระบุชือเจ้าของผลงานให้ทุกครังทีนําภาพถ่ายไปใช้ เมือพ้นจากชว่ งเวลาดังกล่าวแล้ว หากคณะผู้จัดมีความประสงค์จะใช้ภาพใด คณะผู้จัดจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเปนรายกรณี และจะใช้ภาพเมือได้รับอนุญาตเปนลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านัน

10. หากปรากฏว่าผู้สง่ ภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝาฝนกติกาข้อใดข้อหนึงทีกําหนด ไว้ข้าง ต้นนีคณะกรรมการมีอํานาจในการตัดสิทธิผู้สง่ ภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นันโดยมีโทษตังแต่การ ตัดสิทธิในการประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีสินสุดทังนีหากมีบุคคลที สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายทีผู้สง่ ภาพเข้าประกวด ได้สง่ เข้าประกวดนันมีการละเมิดต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติลิขสิทธิพ.ศ. 2537 และ หากภาพทีได้รับรางวัลเกิดขึนจากการละเมิดต่อ กฎหมาย หรือ ละเมิดต่อสิทธิสว่ นบุคคลของผู้อืน จนนําไปสูก่ ารร้องเรียน หรือ ฟองร้องทาง กฎหมายจากภาครัฐเอกชนหรือบุคคลธรรมดาอันเปนผลทําให้ไมส่ ามารถนําภาพทีมีปญหาไป ใช้งานได้ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนันๆ รวมถึงมีสิทธิในการเรียกรางวัลคืนจากผู้ทีได้รับรางวัล แม้ว่าทางคณะกรรมการจัดการประกวด จะได้ทําการตัดสินไปแล้วก็ตาม ผู้ทีสง่ ภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนแต่เพียงผู้เดียว

11. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีสินสุด